Lưu Hoàng Long

longlh.vn

Trang tin điện tử cá nhân

Lưu Hoàng Long

longlh.vn

Trang tin điện tử cá nhân

Toạ đàm Giải pháp khôi phục Du lịch quốc tế sau đại dịch COVID-19

  • CQ tổ chức: Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà
  • Tham luận: Trung tâm thông tin hỗ trợ du khách, nền tảng phát triển du lịch thông minh